Получаване на учения

Как се предават ученията

За да може някой да получава учения в рамките на общността ни той трябва да е приет за ученик лично от Лама Иво. Няма начин за заобикаляне на това изискване, въпреки че някои хора може да бъдат канени на групови учения и посвещения от време на време. Ние също така използваме много Интернет и някои учения ще бъдат достъпни за широката публика. Когато това се случва ще се опитваме да обясняваме обстойно какво се дава, защо се дава, как може да се практикува и какви биха били ползите.

Стъпчи гнева с осъзнаване
и той се разтваря като облак в небто;
и докато се разтваря,
схващането за ‘враг’ се разтваря с него.

–  Дилго Кхйенце Ринпоче