Патрул Ринпоче - Кратък съвет

Кратък съвет

Превод, Лама Иво

Patrul Rinpoche

Тук се съдържа един кратък съвет от Па’трул Ринпоче Оргйен Джигме Чьокйи Уангпо, в когото Ария Локешвара, онзи който спасява от страданието, прие човешка форма.

1. Обединено Тройно убежище, велики Дордже Чанг, коренни Лама, в същността си всичките Буди, винаги неделим от темето на главата ми – дари ми без разграничаване миналите, настоящите и бъдещите си благословии.

2. Тъй като вие, мили спътници в Дхарма, ме умолявахте  от сърце отново и отново: “Напиши и ни дай своя сърдечен съвет”, от сърце и с любов аз ви предлагам тези думи.

3. Първата входна врата към пътя на освобождението зависи от разчитането на подходящо квалифициран учител. Със съответното уважение и без капризи изпълнете дословно каквото и да казва той – важно е.

4. В тези дни на настоящата упадъчна епоха обаче, в която сърцето е обвързано с желанията на този живот, много хора се придържат към учителя с измамни мотиви. Жизнено важно е да се отвърнете от подобно поведение.

5. Затова е необходимо да си припомните и да изречете своите лични желания, каквато и да е истинската им същност, отново и отново, без притворство или лицемерие, от дълбините на сърцето си – подканвам ви към това.

6. Дори един камък, който изпълнява желанията, да е осветен и поставен на върха на победоносното знаме, без човек, който да го почете и да изрече желанието, той може да е скъпоценен, но желания няма да бъдат изпълнени.

7. Така и с учителя – изворът на Дхарма. Без нечия искрена молба за Дхарма обстоятелствата за преподаването на задълбочената Дхарма няма да възникнат. Затова е важно да се моли за възвишената Дхарма.

8. Без да практикувате онова, което преди е било дадено, ако продължавате да копнеете да получите още, само ще притеснявате учителя и ще си навлечете упреци. В практиката е важно винаги да вървите стъпка по стъпка.

9. Извършвайте с разбиране сърцевината на практиката, същността на Дхарма: убежището и бодхичита. Състоянието на Буда се постига само чрез тези две. Освен тях няма нужда да се стремите към много големи задълбочености.

10. Ако входната врата на Дхарма – четирите промени на отношението, не са се родили във вашия умствен поток, дори при чуването на други учения вие ги изхабявате. Посветете се на задачата да опитомите своята природа – това е важното нещо.

11. Ако просто изоставите ученията, които вече сте придобили, и вместо това се преструвате, че изпълнявате други, то е като да не ядете онова, което ви е било дадено, а вместо това да крадете друго. Така само ще завършите като лицемер с нарушена самая.

12. Ако човек не е дисциплинирал собствения си ум, практиката на ученията чрез тяло и реч не е полезна за ума. Затова е важно отново и отново да обмисляте четирите промени на отношението и Бодхичита.

13. Ако всичките тези неща са се родили истински в ума ви и вашият ум без измама е навлязъл в Дхарма, тогава върховният учител ще даде на етапи все по-висши и по-висши учения.

14. От трудността за придобиване на скъпоценното човешко раждане, Кйе-рим и Дзок-рим, йогата на Ца, Лунг и Тигле на мантраяна и чак до прекия подход на Дзок Чен, който разголва ума от неговата преструвка… Няма учение, което да не е включено тук.

15. До момента, каквото и да сте получили – засега няма нужда да искате още. За да разчистите всякакви съмнения по отношение на ученията, които сте получили, питайте за изясняване, изчистете несигурността си – това е моят съвет.

16. След като сте извършили сто хиляди от убежището и другите четири, направете десет милиона рецитации на мантрата в прекия път на предаността, Гуру Йога. Това е обичаят на приемствеността.

17. Така, дори ако само сте завършили правилно Ньондрото – изцяло и до края – след това ще се родите със сигурност в Зангдогпалри. Това е обещано, както сами ще видите в текста с инструкциите.

18. Вашата собствена неопетнена естествена осъзнатост, всеобхватна, не-дуална, е изначалната Дхармакая. Вижте разкритата истинска същност на ума и оставете мислите – неговото разцъфтяване – да се освободят в това възникване.

19. Освен всичко това, от началото вие питахте отново и отново за някаква жизнено важна инструкция за медитацията … но ако аз нямам какво повече да ви кажа, моля ви да приемете в сърцето си всичко, казано по-горе.

20. Този невеж скитник написа горното, след като беше подканен от своите Дхарма спътници, и въпреки че то със сигурност не съдържа нищо добро или задълбочено, то се предлага направо и искрено от сърцето.

21. Моето желание е, по силата на добродетелта на това действие, във всичките си животи да бъдете преродени като един, без разделение, в присъствието на сидхите, ламите и събратята ученици. След като сте се родили така, нека щастливо да практикувате Дхарма.

Така пожела Патрул. Нека всичко бъде благоприятно.


1. Придобивайки изпълнена с късмет човешка форма, която е като камък, изпълняващ желанията, намирайки благороден учител и срещайки се със задълбоченото учение, ако въпреки това си разсеян от магическия спектакъл на самсара, да схванеш същността на свободата е рядко, като звезди посред бял ден.

2. От безначалното време до сега в океана на самсара – завинаги потънал, но все още без съжаление – да копнееш за този живот е като да скачаш с широко отворени очи в пропастта. Обърнете ума ми към Дхарма, о, Три скъпоценности!

Последните два стиха в традицията на Патрул, които обобщават настоящото положение и ни инструктират за излизането от него, са от ръката и ума на Почитаемия Дзогчен Кхенпо Тхуптон. По негова молба този английски превод, лош и неадекватен, беше направен от Келсанг Чьодрон с помощта на Кьончок Палгйе. Нека всяка заслуга от това облагодетелства всички чувстващи същества.

Преведено на български от Иво. Нека заслугата бъде за благото на всички в България и навсякъде другаде.